Jakie towary nie mogą zostać wysłane?

Opublikowany: 2015-07-31 15:06
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-31 15:06
ilość odwiedzin posta: 1167

Towary niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub ich mieniu, w tym w szczególności:

  • materiały łatwopalne
  • wybuchowe lub radioaktywne
  • substancje żrące lub cuchnące
  • broń i amunicję
  • narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje
  • żywe rośliny i zwierzęta
  • zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce
  • dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie
  • waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne
  • przedmioty, które z mocy ogólnych przepisów prawa nie mogą być przewożone.


Powrót

Dodaj komentarz